محیط همکاری آیریک


لطفا با لبخند بخوانید:

سلامی با لبهای خندان و گونه هایی که برق می زنند، این تصویری است که ما با آغاز هر روز در آیریک از دوستان خود می بینیم و به آن اخلاق آیریکی می گوییم. برای لذت بردن از دانشمان، هر روز به آیریک می آییم و انرژی مثبتمان را با همکاران به اشتراک می گذاریم. ما معتقدیم که هر کدام سهم بزرگی در روزهای خوب هم داریم و مهربانی را هر روز در کاغذ رنگی حالمان می پیچیم و به هم هدیه می کنیم. رئیس ما، تعهد است که در خانواده ای با نام آیریکی پرورش یافته. تعهد آیریکی هر روز ما را برای روزهای هیجان انگیز موفقیت مشتاق تر می کند و باعث می شود که در انتهای کار روزانه بگوییم، ممنونیم رئیس. ما در آیریک به کسی دستور نمی دهیم و برای کمک گرفتن از همکارانمان، جمله جادویی لطفا با من همراه شوید را استفاده می کنیم. همگی ما با شروع کار در آیریک بخشی از وجود آن را هدیه گرفتیم و وعده کرده ایم که از هدایای خود به خوبی مراقبت کنیم. آرزوهای شیرینی برای آیریک ساخته ایم که برای رسیدن به آنها لحظه شماری می کنیم و شاید بهتر است بگوییم که باید آیریکی باشید، تا لذت کار کردن را به خوبی درک کنید.بازگشت به صفحه نخست

صفحه نخست