شرکت آیریک

همکاری تجاری در فضای اقتصادی جهان امری عادی و بدیهی است. ما نیز به منظور توسعه فعالیتها و توانمندی های فنی و زیر ساختی خود، آماده انجام همکاری های تجاری در قبال پیشنهادهای بیرون سازمانی هستیم. اگر شما نیز تمایل به این قبیل همکاری های فی مابین دارید، می توانید ما را در جریان جزئیات پیشنهاد خود قرار دهید.

  • مشخصات

  • پیشنهاد شما

  • فرمت های مجاز:
  • شرح پیشنهاد:

بازگشت به صفحه نخست

صفحه نخست